چاپ رازی تولید و چاپ جعبه دارویی
جعبه های داوریی

آشنایان صنعت دارو می دانند در این صنعت جایی برای خطا وجود ندارد ، بدین منظور چاپ رازی با سرمایه گذاری روی برنامه های مدیریتی و کنترل کیفیت امکان خـطا را در مجموعه خود به حداقـل رسانده است ، لذا شما با اطمینان خاطر می توانید جعبه های تولید شده چاپ رازی را در دستـگاه کارتونینگ خود استفاده نمائید .